(Български) По някои въпроси на иска за намаляване на завещанията и даренията с оглед допълване на запазената част на наследника с право на такава (чл. 30, ал. 1 от Закона за наследството)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

За понятието негоден опит към умишлено престъпление

Георг Шиков 1. Уводни бележки В нормите на Особената част на действащия Наказателен кодекс1 се съдържат съответстващите за всяко престъпление признаци, при наличието на които едно конкретно извършено в обективната действителност деяние може да бъде определено като престъпление. С други думи, всеки състав от Особената част на НК описва понятието за даден вид престъпление, а  Continue reading

Институтът “Statement of Objections” в българското конкурентно право

  Александра Кинанева, юрист Въведение Институтът „Statement of Objections” (SO) е въведен за първи път в българското конкурентно право с приемането на Законa за защита на конкуренцията (ЗЗК) през м. ноември 2008 г.1 По аналогия с издаваното от Европейската комисия „Изложение на обвиненията” (Statement of Objections) в производствата пред ЕК по прилагане на членове 101 и  Continue reading

Финансовият лизинг като особен вид инвестиционен кредит. Разлики с обикновения лизинг. Предсрочна изискуемост при финансовия лизинг. Погасителна давност за лизинговите вноски

Веселин Христов, юрист Нормативна уредба Нормативната уредба по отношение на лизинга съгласно българското законодателство, в частност Търговския закон (ТЗ), е твърде пестелива, като за неуредените въпроси се препраща съответно към субсидиарното приложение на гражданскоправните разпоредби на договора за наем, уредени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съдебната практика също не е много богата и  Continue reading

Обезпечаване на законната лихва и разноските, присъдени с решението на въззивния съд пред ВКС

  Владислав Дацов (Коментар на т. 1 от Тълкувателно решение № 6/2014 г., постановено по тълкувателно дело № 6 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС) В т. 1 на цитираното Тълкувателно решение ВКС е трябвало да се произнесе по следния въпрос: “Как се определя размерът на  Continue reading

Обезщетение на неимуществени вреди вследствие неизпълнение на договор

Мартин Тодоров Пенчев* капитан на отбора, представящ ЮФ към УНСС на националните състезания за решаване на казуси по гражданско и търговско право   Повод за написването на статията  е особеното мнение към Тълкувателно решение № 4 от 29.01.2013 по т. дело № 4/2012 г. на ОСГТК на ВКС, в което е заложено разбирането, че не  Continue reading

Неустойката в търговските и гражданските отношения

  адв. Росица Кебеджиева Съгласно легалното определение на чл. 92, ал. 1 от ЗЗД неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението без да е нужно те да се доказват. В теорията преобладава виждането, че тя представлява средство за косвен натиск върху длъжника1, а основната й цел е да стимулира  Continue reading

Възлагане на вземането за събиране или вместо плащане по чл. 510 от ГПК

  адв. Николай Румянов Николов Разпоредбата на чл. 510 ГПК гласи: “Запорираното вземане се предоставя на взискателя за събиране или по негово искане му се дава вместо плащане. Когато взискателите по изпълнителното дело са няколко, вземането се предоставя за събиране на взискателя, по молба на който е образувано делото, а ако той не желае –  Continue reading

Някои гражданскоправни последици на деянието по чл. 12а от НК /вредоносното задържане на престъпник/

адв. Герман Германов Задържането на престъпник е институт с древен произход. Както е известно от дисциплините, изучаващи историята на държавата и правото, една от първите функции на държавата е наказателното правосъдие. Тази функция иманентно включва дейностите по установяване и евентуално задържане на престъпника с оглед провеждане на наказателноправната репресия срещу него, предаването му на съд,  Continue reading

Правото на справедлив процес в практиката на Европейския съд по правата на човека

  адв. Росица Кебеджиева I. Разпоредбата на чл. 6, § 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, наричана за краткост Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), издига принципа за върховенство на закона, който е залегнал в основата на съвременните демократични общества, както и първостепенната роля на правосъдието при установяване  Continue reading