Решение № 528/2010 г. по гр. дело № 1218/2009 г. на ВКС

При изследване продължителността на предаденото въз основа на изрична уговорка по предварителен договор владение следва да се прецени дали не са налице основания за прекъсването му. В конкретния случай с подписване на втория предварителен договор от 15.02.1999г. ответницата е признала правото на собственост на собствениците по дарение А. и В. И. и с това е  Прочети още …

Решение № 221/2013 г. по т. д. № 529/2012 г. на ВКС

Връчването на писмено предупреждение по чл. 126, ал. 3 ТЗ поставя началото на процедурата по изключване; Предупреждението, като изявление на дружеството за констатирани нарушения на съдружника, може да е материализирано в самостоятелен писмен документ, да се съдържа в поканата по чл. 139, ал. 1 ТЗ или да е възпроизведено в протокол от предходно Общо събрание.  Прочети още …

Решение № 65/2009 г. по т. дело № 589/2009 г. на ВКС

Съгласно чл. 92, ал.1 ЗЗД, неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи за обезщетение на вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. Освен обезпечителна и обезщетителна функция не на последно място неустойката изпълнява и наказателна функция, тъй като кредиторът е в правото си да претендира неустойка и когато вреди изобщо не  Прочети още …

Решение № 476/2013 г. по гр. дело № 56/2012 г. на ВКС

В т.1, б. ”е” от ППВС № 2/ 1982 г. е прието, че е недопустима делба на съсобствен парцел, в който има сграда, в която етажи или части от етажи заедно с придадените към тях помещения на тавана или зимника принадлежат на различни собственици /когато е образувана етажна собственост/. Има се предвид хипотезата, при която  Прочети още …

Решение № 129/2015 г. по гр. дело № 7040/2014 г. на ВКС

Пред въззивния съд страните не могат да твърдят нови факти, да правят нови възражения и да представят нови доказателства, които са могли да посочат и представят в срок в хода на първоинстанционното производство, независимо дали са релевантни и относими. Съгласно чл.146 ГПК първоинстанционният съд е този, който в изготвения от него доклад по делото посочва  Прочети още …

Определение № 190/2009 г. по т. дело № 195/2009 г.на ВКС

Съществен процесуален въпрос е налице, когато въззивният съд се е произнесъл по дължимостта на своите процесуални действия и по законосъобразността на процесуалните действия, извършени от първоинстанционния съд, както и когато вззивният съд е зачел ненадлежно извършени процесуални действия от страните или не е зачел надлежно извършени от тях процесуални действия, като не е необходимо съдът  Прочети още …